yukarri

15 tekstów – auto­rem jest yukar­ri.

modlitwa uwielbienia

tak właści­wie nie jest to wier­sz, lecz piosen­ka. Jest to pier­wszy tek­st, który wyszedł z pod mo­jego pióra, dla­tego proszę o wyrozumiałość:

Ref: Pa­nie Je­zu, proszę Cię!
Bądź ze mną w każdy czas
Za rękę [...] — czytaj całość

wiersz • 11 czerwca 2012, 20:57

Nie mam pre­ten­sji do Bo­ga. Mam pre­ten­sje do sa­mej siebie, bo nie wy­korzys­tałam szan­sy, którą on mi dał. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 kwietnia 2012, 23:39

Ten ucisk w naszym wnętrzu, gdy pat­rząc na wszys­tko z per­spek­ty­wy cza­sy chcieli­byśmy dać tak wiele, by go cofnąć. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 stycznia 2012, 20:39

Cza­sem czuję się tak, że czy­tając ja­kiś cy­tat pot­ra­fię zna­leźć w nim cząstkę sy­tuac­ji, w której się znaj­duję mi­mo, iż tak bar­dzo od niej od­biega. Czy to oz­nacza, że szu­kam wytłumacze­nia na nękające mnie prob­le­my i pocieszenia? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 sierpnia 2011, 23:42

Ludzie przy­taczają cy­taty i mądrości in­nych ludzi, by po­kazać in­nym, ja­kimi war­tościami kierują się w życiu. Jak myślisz, ile osób cho­ciaż raz zas­to­sowało tę myśl/mądrość w praktyce? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lipca 2011, 16:06

Cecha, którą w so­bie lu­bię? Pot­ra­fię przyz­nać się do swo­jej zmiany. Tej na lep­sze, jak i tej na gor­sze. Nie udaję, że ta­kowa nie nastąpiła. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 4 lipca 2011, 13:12

Ludzie tak bar­dzo boją się końca świata, mi­mo, iż sa­mi są je­go przyczyną.


Nat­chnęło mnie, kiedy oglądałam Michael Jac­kson: This is it 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 lipca 2011, 16:39

Kiedy sta­ramy się cze­goś uniknąć nag­le oka­zuje się, że z każdym kro­kiem zbliżamy się do te­go co­raz bar­dziej. Wy­biera­my drogę bar­dziej za­wiłą z nadzieją, że osiągniemy swój cel, pod­czas, gdy los jest spryt­niej­szy i znaj­du­je drogę na skróty. Ja­kież jest nasze zdzi­wienie, kiedy spo­tyka­my go na końcu dro­gi z pal­cem wska­zującym skiero­wanym w naszą stronę i śmiejącym się z naszej naiwności. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 lipca 2011, 16:50

Cza­sem chciałabym mieć możli­wość wzbudze­nia w kimś poczu­cie wi­ny. Przyk­re, że tak wiele osób da­lej uda­je, że nic się nie stało i żyje so­bie, jak gdy­by nig­dy nic, mając gdzieś to, że ktoś przez nich cierpi. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 czerwca 2011, 13:59

Im bar­dziej się sta­ram, tym bar­dziej mi nie wychodzi. Może cza­sem w życiu trze­ba przys­to­pować i po pros­tu po­zos­ta­wić niektóre rzeczy losowi? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 28 czerwca 2011, 12:19

yukarri

yukarri

Użytkownicy
X Y Z
Pokaż
Kalendarz
Aktywność